تاریخچه تولید آمار صنعت و معدن

صنعت


اولین‌ سرشماری‌ صنعتی‌ کشور، در مرداد ماه‌1342 به‌ وسیله اداره‌ کل‌ آمار عمومی‌ وقت‌ انجام‌ گرفت‌. از سال‌ 1343 تا سال 1351، وزارت‌ اقتصاد وقت‌ به‌ تهیه‌ آمار از کارگاه‌های‌ صنعتی‌ کشور مبادرت‌ ‌نمود و از سال‌ 1352 به‌ بعد، این‌ وظیفه‌ به‌ وزارت‌ صنایع‌ و معادن‌ وقت‌ محول‌ شد.
برای‌ اولین‌ بار مرکز آمار ایران‌ در سال‌ 1351 سرشماری کارگاه‌های‌ بزرگ‌ صنعتی‌ (10 نفر کارکن‌ و بیش‌تر) را تا سال 1366(بجز سال های 1356 و 1357)را انجام داد.در سال 1367 طرح جامع آمارگیری صنعتی تهیه و با انجام تغییراتی تا سال 1370 ادامه یافت. با توجه‌ به‌ این‌ امر که‌ قسمت‌ اعظم‌ تولید بخـش‌ صنعت‌، مربوط به‌ کارگاه‌های‌ بزرگ‌ صنعتی‌ (10 نفر کارکن‌ و بیش‌تر) است‌، مـرکز آمار ایران‌ مجدداً اجـرای‌ طــرح آمــارگیـری‌ از کارگاه‌های‌ بـزرگ‌ صنعتـی‌ را در ســال‌ 1371 آغاز کرد و تا ‌ 1372 و 1373 نیــز ادامـه‌ یافت‌. سرشمـاری‌ عمومـی‌ صنعـت‌ومعـدن‌ " از مرحله‌ اول‌ با هدف ‌جمع‌ آوری‌ اطلاعات‌ چارچوبـی‌ کلیـه‌ فعالیتـهای‌ اقتصادی‌ کشور در پائیز سـال‌ 1373 بـه‌ اجـرا درآمـد و نیز مرحله‌ دوم‌ سرشمـاری‌ بـا هدف‌ تهیه‌ اطلاعات‌ تفصیلی ‌مربوط به بخشهای‌ صنعـت‌ومعـدن‌ درسـال‌ 1374 انجام شد.
در سال‌ 1376 با استفــاده‌ از چـارچــوب‌ فوق‌ و کارگاه‌های‌ شناسایی‌ شده‌ بعد از سال‌ 1373، همزمان‌ بـرای‌ گـردآوری‌ آمـار سال‌های‌ 1374 و 1375 کارگاه‌های‌ صنعتی‌ کشور، اقدام‌ شد.در سال‌ 1374 و 1376 با توجه‌ به‌ اهمیت‌ فعالیت‌های‌ صنعتی‌ خانوار، طرح‌ آمارگیری‌ از خانوارهای‌ دارای‌ فعالیت‌ صنعتی‌، در قالب‌ طرح‌ سرشماری‌ عمومی‌ صنعت‌ و معدن، با روش‌ نمونه‌گیری‌ به‌ مرحله اجرا در آمد.از سال‌ 1377، سرشماری‌ از کارگاه‌های‌ صنعتی‌ دارای 10‌ نفر کارکن‌ و بیش‌تر هر ساله‌ انجام‌ می‌شود و اطلاعات‌ تفصیلی‌ سال‌ قبل‌ کارگاه‌های‌ مذکور، برحسب‌ فعالیت‌های‌ مختلف‌ صنعتی‌ جمع‌آوری‌ و منتشر می‌گردد.
در سال 1381، طرح سرشماری عمومی کارگاهی با هدف‌ جمع‌آوری‌ اطلاعات‌ چارچوبی‌ فعالیت‌های‌ اقتصادی‌ کشـور اعم‌ از کارگاه‌ها و خانوارها، انجام شد.0در سال 1382، با استفاده از چارچوب کارگاهی 1381 و انتخاب حدود 50 هزار نمونه، کارگاه‌های صنعتی دارای کمتر از 10 نفر کارکن، به صورت نمونه‌گیری و کارگاه‌های دارای10 نفر کارکن و بیش‌تر نیز با روش سرشماری مورد آمارگیری قرار گرفت. در سال‌های بعد نیز بـا استفـاده از چـارچـوب بـه دسـت آمده از سرشماری عمومی کارگاهی 1381، کارگاه‌های دارای 10 نفر کارکن و بیش‌تر با روش سرشماری مورد آمارگیری قرار گرفت.
نقش و اهمیتی که بخش صنعت در جریان توسعه اقتصادی کشور دارد لزوم اهمیت در اختیار داشتن آمار و اطلاعات دقیق و بهنگام این بخش در برنامه ریزی های دقیق را مشخص می کند.  
 

معدن

آمارگیری از فعالیتهای‌ مربوط به‌ معادن کشور ‌و انتشار مستمر نتایج آن، از سال‌ 1333 توسط وزارت‌ صنایع‌ و معادن‌ وقت‌ آغاز شد. این‌ آمارها، هر سال‌ همزمان‌ با انتشار "آمار فعالیتهای‌ صنعتی‌"، در ضمیمه‌ نشریه‌ مذکور به‌ چاپ‌ می‌رسید ولی‌ از سال‌ 1339، آمارهای‌ مربوط در نشریه‌ای‌ مستقل‌ تحت‌ عنوان‌ "آمار فعالیتهای‌ معدنی‌ ایران‌" منتشر شد.

اولین‌ سرشماری‌ از معادن‌ کشور در آذرماه‌ سال‌ 1342 توسط وزارت‌ اقتصاد اجرا شد‌ و از سال‌ 1342 تا سال‌ 1353، دفتر آمار وزارت‌ اقتصاد با استفاده‌ از آمارهای‌ دفاتر معادن‌ نقاط‌ مختلف‌ کشور، هر سال‌ آماری‌ از فعالیتهای‌ معادن‌ جمع‌آوری‌ و منتشر می‌کرد.در سال‌ 1353، دومین‌ سرشماری‌ از معادن‌ متشکل‌ کشور با همکاری‌ مرکز آمار ایران‌ و وزارت‌ صنایع‌ و معادن‌ اجرا شد. از سال‌ 1353 تا سال‌ 1357، مرکز آمار ایران‌ بهطور سالانه‌ بخشی‌ از معادن‌ کشور را به عنوان‌ معادن‌ منتخب‌ مورد آمارگیری‌ قرار داد. از سال‌ 1357 تا سال‌1363، به‌دلیل‌ عدم‌ اجرای‌ طرحهای‌ آماری‌ و نیز فراهم ‌نبودن‌ آمارهای‌ ثبتی‌ جامع‌، این‌ بخش‌ از فعالیتهای‌ اقتصادی‌ دچار خلأ آماری‌ شد. در سالهای‌ 1364 و 1365، مرکز آمار ایران‌ به‌ آمارگیری‌ از معادن‌ تحت‌ پوشش‌ بخش‌ عمومی‌ اقدام‌ کرد . از سال‌ 1367 تاکنون به‌ استثنای‌ سال‌‌های 1370و 1384 آمـارگیـری‌ از معـادن‌ کشـور به‌طور سالانه‌ انجـام‌ شده است..

 

محیط زیست:

در راستای تهیه آمارهای محیط زیست در مرکز آمار ایران در سال 1373 کمیته‌ای به منظور تهیه چارچوبی در زمینه سنجش محیط زیست و دستیابی به اقلام آماری محیط زیستی شکل گرفت (با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و UNEP) که فعالیت این کمیته به دلیل تغییر مدیریت مرکز ناتمام ماند. هدف این کمیته جمع آوری اطلاعات چارچوبی برای طرح های آینده محیط‌ زیست بود که منجر به ارائه سؤالاتی در ارتباط با عوارض محیط زیستی فعالیت‌های صنعتی در پرسشنامه طرح‌های صنعت و معدن شد. در سال 1379 با شکل‌گیری گروه محیط زیست، اطلاعات مربوط به بخش محیط زیست طرح صنعت از سال 1378 ـ 1373 استخراج و در قالب دو نشریه "نتایج بررسی آثار زیست محیطی فعالیت‌های صنعت و معدن از دیدگاه آمار 1373 تا 1377" و "نتایج بررسی آثار زیست محیطی فعالیت‌های صنعت و معدن از دیدگاه آمار 1378" منتشر شد. در سال 1379 پرسشنامه مستقل محیط زیست طراحی شد که طی سال‌های 1379 و 1380 هم‌زمان با "طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیش‌تر" تکمیل شد و نتایج آن در قالب دو نشریه "نتایج بررسی آثار زیست‌محیطی فعالیت‌های صنعت و معدن از دیدگاه آمار 1379" و "نتایج آمارگیری از ویژگی‌های زیست‌محیطی در کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیش‌تر کشور 1380" منتشر شد. در سال 1381 آمارگیری از ویژگی‌های محیط زیستی کارگاه‌های صنعتی صورت نگرفت اما در سال 1382 پرسشنامه جامعی طراحی و هم‌زمان با طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی 10نفر کارکن و بیش‌تر تکمیل شد و نتایج آن در نشریه "نتایج آمارگیری از ویژگی‌های زیست محیطی کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیش‌تر کشور 1382" منتشر شد. در سال 1383 اطلاعات محدودتری از ویژگی‌های محیط زیستی کارگاه‌های صنعتی هم‌زمان با طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیش‌تر جمع‌آوری و در نشریه "نتایج آمارگیری از ویژگی‌های زیست محیطی کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیش‌تر کشور 1383" منتشر شد. از سال 1384 تا 1388 اطلاعات محیط زیستی کارگاه‌های صنعتی جمع‌آوری نشده است.

 
 
 
اقلام آماری
 

صنعت

·         کارگاههای صنعتی بر حسب طبقات کارکن:

تعداد کارگاهها، تعداد شاغلان، نحوه مدیریت، وضعیت حقوقی، وضع مالکیت، ارزش افزوده، داده و ستانده های فعالیت صنعتی، ارزش خدمات غیر صنعتی، جبران خدمات، تشکیل سرمایه، سرمایه گذاری(تغییرات اموال سرمایه‌ای) ، مالیات مستقیم وعوارض و ...

·         سرشماری

-کارگاهها برحسب نوع فعالیت، تعداد کارکن، نحوه مدیریت و وضعیت حقوقی بر اساس کد طبقه بندی فعالیت های اقتصادی (ISIC) در  سطح کل کشور، نقاط شهری و روستایی

 -فعالیتهای اقتصادی خانوار برحسب فعالیت  عمده در سطح کل کشور، نقاط شهری و روستایی

·         کالاهای منتخب صنعتی(مقدار تولید)

·         شرکت های تعاونی صنعتی و فرش دستبافت(مشخصات عمومی)

·         تعداد پروانه، میزان اشتغال و سرمایه‌گذاری کارگاه‌های صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری صادر شد( وزارت صنایع و معادن)

·         مصرف حامل های انر‍ژی

·         کارگاههای صنعتی بر اساس اطلاعات زیست محیطی و فعالیت
       - کارگاه‌های صنعتی 10نفر کارکن و بیش‌تر برحسب تعداد شاغلان و فعالیت
- کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیش‌تر برحسب نحوه‌ مدیریت، وضعیت حقوقی و فعالیت
- کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیش‌تر برحسب وضع مالکیت و فعالیت
- شاغلان کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیش‌تر برحسب وضع مالکیت و فعالیت
- شاغلان تولیدی و غیر تولیدی کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیش‌تر برحسب جنس و فعالیت
- شاغلان تولیدی و غیر تولیدی با مزد و حقوق کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیش‌تر برحسب جنس و فعالیت
- شاغلان تولیدی و غیر تولیدی بدون مزد و حقوق کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیش‌تر برحسب جنس و فعالیت
- شاغلان تولیدی و غیر تولیدی کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیش‌تر برحسب سطح مهارت و فعالیت
- شاغلان مرد تولیدی و غیر تولیدی کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیش‌تر برحسب سطح مهارت و فعالیت
- شاغلان زن تولیدی و غیر تولیدی کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیش‌تر برحسب سطح مهارت و فعالیت
- شاغلان با مزد و حقوق و پرداختی بابت جبران خدمات آنان در کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کـارکـن و بیش‌تر برحسب سطـح مهارت و فعالیت
- شاغلان مرد با مزد و حقوق و پرداختی بابت جبران خدمات آنان در کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیش‌تر برحسب سطح مهارت و فعالیت
- شاغلان زن با مزد و حقوق و پرداختی بابت جبران خدمات آنان در کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیش‌تر برحسب سطح مهارت و فعالیت
- شاغلان بدون مزد و حقوق کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیش‌تر برحسب سطح مهارت و فعالیت
- شاغلان مرد بدون مزد و حقوق کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیش‌تر برحسب سطح مهارت و فعالیت
- شاغلان زن بدون مزد و حقوق کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیش‌تر برحسب سطح مهارت و فعالیت
- شاغلان کارگاه‌های صنعتی10 نفر کارکن و بیش‌تر برحسب وضع سواد، مدرک تحصیلی و فعالیت
- شاغلان تولیدی کارگاه‌های صنعتی10 نفر کارکن و بیش‌تر برحسب وضع سواد، مدرک تحصیلی و فعالیت
- شاغلان غیر تولیدی کارگاه‌های صنعتی10 نفر کارکن و بیش‌تر برحسب وضع سواد، مدرک تحصیلی و فعالیت
- شاغلان کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیش‌تر بخش تعاونی برحسب وضع سواد، مدرک تحصیلی و فعالیت
- شاغلان ‌‌کارگاه‌های صنعتی 10نفرکارکن و بیش‌تر بخش خصوصی برحسب وضع سواد، مدرک تحصیلی و فعالیت
- شاغلان ‌‌کارگاه‌های صنعتی 10نفرکارکن ‌و بیش‌تر بخش‌ عمومی ‌برحسب وضع ‌سواد، مدرک تحصیلی ‌و فعالیت
- دریافتی و پرداختی بابت خدمات صنعتی در کارگاه‌های صنعتی 10 نفرکارکن و بیش‌تر برحسب فعالیت
- ارزش داده‌های فعالیت صنعتی کارگاه‌های صنعتی 10 نفرکارکن و بیش‌تر برحسب فعالیت
- ارزش ستانده‌های فعالیت صنعتی کارگاه‌های صنعتی 10 نفرکارکن و بیش‌تر برحسب فعالیت
- ارزش سوخت مصرف شده، آب و برق ‌خریداری ‌شده کارگاه‌های ‌صنعتی‌10 نفرکارکن و بیش‌تر برحسب نوع سوخت ‌و فعالیت
- مقدار سوخت مصرف شده، آب و برق ‌خریداری ‌شده‌ کارگاه‌های ‌صنعتی‌ 10نفرکارکن ‌و بیش‌تر برحسب نوع سوخت ‌و فعالیت
- ارزش سرمایه‌گذاری کارگاه‌های صنعتی 10 نفرکارکن و بیش‌تر برحسب نوع اموال سرمایه‌ای و فعالیت
- ارزش انواع موجودی انبارکارگاه‌های صنعتی 10 نفرکارکن و بیش‌تر برحسب فعالیت
- پرداختی خدمات غیر صنعتی کارگاه‌های صنعتی 10 نفرکارکن و بیش‌تر برحسب فعالیت
- دریافتی خدمات غیر صنعتی کارگاه‌های صنعتی 10 نفرکارکن و بیش‌تر برحسب فعالیت
- خلاصه‌ آمارکارگاه‌های صنعتی 10 نفرکارکن و بیش‌تر برحسب فعالیت
-کارگاه‌های صنعتی 10 نفرکارکن و بیش‌تر برحسب متوسط جبران خدمات ماهانه‌ مزد و حقوق بگیران و فعالیت -کارگاه‌های صنعتی 10 نفرکارکن و بیش‌تر برحسب ارزش افزوده‌ فعالیت صنعتی سالانه و فعالیت
- ارزش تولیدات، تولیدات فروش رفته و صادرات کالاهای تولید‌ شده‌ کارگاه‌های صنعتی10نفرکارکن و بیش‌تر برحسب فعالیت
ـ کارگاه‌های صنعتی10 نفر کارکن و بیش‌تر برحسب تعداد شاغلان و استان
ـ کارگاه‌های صنعتی10 نفر کارکن و بیش‌تر برحسب نحوه‌ مدیریت، وضعیت حقوقی و استان
ـ کارگاه‌های صنعتی10 نفر کارکن و بیش‌تر برحسب وضع مالکیت و استان
ـ شاغلان کارگاه‌های صنعتی10 نفر کارکن و بیش‌تر برحسب وضع مالکیت و استان
ـ شاغلان تولیدی و غیر تولیدی کارگاه‌های صنعتی10 نفر کارکن و بیش‌تر برحسب جنس و استان
ـ شاغلان تولیدی و غیر تولیدی با مزد و حقوق کارگاه‌های صنعتی10 نفر کارکن و بیش‌تر برحسب جنس و استان
ـ شاغلان تولیدی و غیر تولیدی بدون مزد و حقوق کارگاه‌های صنعتی10 نفر کارکن و بیش‌تر برحسب جنس و استان
ـ شاغلان ‌تولیدی و غیر تولیدی کارگاه‌های صنعتی10 نفرکارکن و بیش‌تر برحسب سطح مهارت و استان
ـ شاغلان ‌مرد تولیدی و غیر تولیدی کارگاه‌های صنعتی10 نفرکارکن و بیش‌تر برحسب سطح مهارت و استان
ـ شاغلان‌ زن تولیدی و غیر تولیدی کارگاه‌های صنعتی10 نفرکارکن و بیش‌تر برحسب سطح مهارت و استان
ـ شاغلان ‌با مزد و حقوق و پرداختی بابت جبران خدمات آنان ‌در کارگاه‌های صنعتی10 نفرکارکن ‌و بیش‌تر برحسب ‌سطح مهارت و استان
ـ شاغلان ‌مرد با مزد و حقوق و پرداختی بابت جبران خدمات آنان در کارگاه‌های صنعتی10 نفرکارکن و بیش‌تر برحسب سطح مهارت و استان
ـ شاغلان‌ زن با مزد و حقوق و پرداختی بابت جبران خدمات آنان در کارگاه‌های صنعتی 10 نفرکارکن و بیش‌تر برحسب سطح مهارت و استان
ـ شاغلان‌ بدون مزد و حقوق‌ کارگاه‌های صنعتی 10 نفرکارکن و بیش‌تر برحسب سطح مهارت و استان
ـ شاغلان ‌مرد بدون مزد و حقوق ‌کارگاه‌های صنعتی 10 نفرکارکن و بیش‌تر برحسب سطح مهارت و استان
ـ شاغلان‌ زن بدون مزد و حقوق‌ کارگاه‌های صنعتی 10 نفرکارکن و بیش‌تر برحسب سطح مهارت و استان
ـ شاغلان‌کارگاه‌های صنعتی 10 نفرکارکن و بیش‌تر برحسب وضع سواد، مدرک تحصیلی و استان
ـ شاغلان ‌‌تولیدی کارگاه‌های صنعتی 10 نفرکارکن و بیش‌تر برحسب وضع سواد، مدرک تحصیلی و استان
ـ شاغلان‌‌ غیر تولیدی کارگاه‌های صنعتی 10 نفرکارکن و بیش‌تر برحسب وضع سواد، مدرک تحصیلی و استان
ـ شاغلان‌‌ کارگاه‌های صنعتی 10 نفرکارکن و بیش‌تر بخش تعاونی برحسب وضع سواد، مدرک تحصیلی و استان
ـ شاغلان‌‌ کارگاه‌های صنعتی 10 نفرکارکن و بیش‌تر بخش خصوصی برحسب وضع سواد، مدرک تحصیلی و استان
ـ شاغلان ‌‌کارگاه‌های صنعتی 10 نفرکارکن و بیش‌تر بخش عمومی برحسب وضع سواد، مدرک تحصیلی و استان
ـ دریافتی و پرداختی بابت خدمات صنعتی در کارگاه‌های صنعتی 10 نفرکارکن و بیش‌تر برحسب استان
ـ ارزش داده‌های فعالیت صنعتی کارگاه‌های صنعتی 10 نفرکارکن و بیش‌تر برحسب استان
ـ ارزش ستانده‌های فعالیت صنعتی کارگاه‌های صنعتی 10 نفرکارکن و بیش‌تر برحسب استان
ـ ارزش سوخت مصرف شده، آب و برق خریداری شده کارگاه‌های صنعتی10 نفرکارکن و بیش‌تر برحسب نوع سوخت و استان
ـ مقدار سوخت مصرف شده، آب و برق خریداری شده کارگاه‌های صنعتی10 نفرکارکن و بیش‌تر برحسب ‌نوع سوخت ‌و استان
ـ ارزش سرمایه‌گذاری کارگاه‌های صنعتی 10 نفرکارکن و بیش‌تر برحسب نوع اموال سرمایه‌ای و استان
ـ ارزش انواع موجودی انبار کارگاه‌های صنعتی 10 نفرکارکن و بیش‌تر برحسب استان
ـ پرداختی خدمات غیر صنعتی کارگاه‌های صنعتی 10 نفرکارکن و بیش‌تر برحسب استان
ـ دریافتی خدمات غیر صنعتی کارگاه‌های صنعتی 10 نفرکارکن و بیش‌تر برحسب استان
ـ خلاصه‌ آمار کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیش‌تر برحسب استان
ـ کارگاه‌های صنعتی10 نفر کارکن و بیش‌تر برحسب متوسط جبران خدمات ماهانه‌ مزد و حقوق بگیران و استان
ـ کارگاه‌های صنعتی10 نفر کارکن و بیش‌تر برحسب ارزش افزوده‌ فعالیت صنعتی سالانه و استان
ـ ارزش تولیدات، تولیدات فروش رفته و صادرات کالاهای تولید شده‌ کارگاه‌های صنعتی10 نفرکارکن و بیش‌تر برحسب استان

معدن:

·         سرشماری توأم با نمونه‌گیری

·         تعداد معادن، تعداد شاغلان، جبران خدمات مزد و حقوق‌بگیران

·    مقدار و ارزش تولیدات مواد معدنی معادن در حال بهره‌برداری

·         ارزش افزوده و ارزش پرداختی ها و دریافتی های معادن

·    ارزش  سرمایه گذاری معادن در حال بهره برداری

·         شرکت های تعاونی معدنی(مشخصات عمومی)

محیط زیست

·         کارگاههای صنعتی  

متوسط تعداد شاغلان در بخش صنعت و محیط زیست، اطلاعات زیست محیطی، دارای فاضلاب صنعتی، سیستم بازیافت فاضلاب صنعتی، مقدار بازیافت، پسماند صنعتی، ارزش سرمایه گذاری ، مساحت کل

  

   
اهم فعالیت‌ها، طرح‌ها و سرشماری‌ها
 
 

سال اجرا

عنوان طرح

روش اجرا

دستگاه مجری طرح
 

44-1337

آمار زمانی معادن کشور ایران

 

وزارت اقتصاد- دفتر آمار

1339

آمار فعالیتهای معدنی ایران و راهنمای معادن سال ۱۳۳۹

 

وزارت صنایع- اداره آمار

1342

اولین‌ سرشماری‌ صنعتی‌ کشور-آمارگیری صنعتی

 

وزارت کشور-اداره‌ کل‌ آمار عمومی‌

1351-1343

آمارکارگاههای‌ صنعتی‌ کشور

 

وزارت‌ اقتصاد

48- 1347

آمار معادن

 

وزارت اقتصاد- دفتر آمار

1352

آمار کارگاههای‌ صنعتی‌ کشور

 

وزارت‌ صنایع‌ و معادن‌

1355-1351

1372-1358

نتایج سرشماری از کارگاههای بزرگ صنعتی

سرشماری 
مرکز آمار ایران‌

70-1365

آمار معادن فعال کشور

سرشماری

مرکز آمار ایران‌

‌1373-1367 

طرح آمارگیری صنعتی : آمار کارگاههای بزرگ صنعتی کشور

 

مرکز آمار ایران‌

1370 تاکنون

آمار معادن در حال بهره‌برداری کشور

 

مرکز آمار ایران‌

1373

 طـرح‌ سـرشماری‌ عمـومی‌ صنعت‌ و معدن‌(مرحله اول)

با هدف‌جمع‌ آوری‌ اطلاعات‌چارچوبـی‌ کلیـه‌ فعالیتـهای‌اقتصادی‌ کشور

سرشماری

مرکز آمار ایران‌

1374

طـرح‌ سـرشماری‌ عمـومی‌ صنعت‌ و معدن‌(مرحله دوم)

با هدف تهیه‌ اطلاعات‌ تفصیلی‌ مربوط به‌ بخشهای‌ صنعت‌ و معدن‌
سرشماری

مرکز آمار ایران‌

77- 1373

79، 13 78
نتایج بررسی آثار زیست محیطی فعالیت‌های صنعت و معدن از دیدگاه آمار: 1373 تا 1377

مرکز آمار ایران‌

1373،1375 طرح‌ آمارگیری‌ از خانوارهای‌ دارای‌ فعالیت‌ صنعتی‌، در قالب‌ طرح‌ سرشماری‌ عمومی‌ صنعت‌ و معدن روش نمونه‌گیری

مرکز آمار ایران‌

1374 تاکنون نتایج آمارگیری ‌ازکارگاههای‌صنعتی دارای10 نفر کارکن و بیشتر کشور تمام‌شماری

مرکز آمار ایران‌

1374تاکنون نتایج آمارگیری ‌ازکارگاههای‌صنعتی 49-10 نفر کارکن کشور

مرکز آمار ایران‌

1374تاکنون نتایج آمارگیری ‌ازکارگاههای‌صنعتی 50 نفر کارکن و بیشترکشور

مرکز آمار ایران‌

1338 - 1333 آمار فعالیت‌های صنعتی (ضمیمه نشریه) وزارت اقتصاد - دفتر آمار
1341 - 1339 آمار فعالیت‌های معدنی ایران وزارت صنایع - اداره آمار
1342 اولین سرشماری از معادن کشور وزارت اقتصاد
1352 - 1343 فعالیت‌های معادن آمار ثبتی وزارت اقتصاد - دفتر معادن مناطق
1353 سرشماری از معادن متشکل کشور سرشماری مرکز آمار ایران - وزارت صنایع و معادن
1357 - 1354 معادن منتخب آمارگیری مرکز آمار ایران
1365 - 1364 معادن تحت پوشش بخش عمومی سرشماری مرکز آمار ایران
1369 - 1366 آمارگیری از معادن در حال بهره‌برداری کشور سرشماری توأم با نمونه‌گیری مرکز آمار ایران
1372 - 1371 آمارگیری از معادن در حال بهره‌برداری کشور سرشماری توأم با نمونه‌گیری مرکز آمار ابران
1373 طرح سرشماری عمومی صنعت و معدن (مرحله اول) با هدف جمع‌آوری اطلاعات چارچوبی کلیه بخش‌های اقتصادی کشور سرشماری مرکز آمار ایران
1374 طرح سرشماری عمومی صنعت و معدن (مرحله دوم) با هدف تهیه اطلاعات تفصیلی مربوط به بخش صنعت و معدن سرشماری مرکز آمار ایران
1375 تا کنون (به جز سال 1384) آمارگیری از معادن در حال بهره‌برداری کشور سرشماری توأم با نمونه‌گیری مرکز آمار ایران
1380 آمارگیری از محدوده‌های اکتشافی معادن سرشماری مرکز آمار ایران - وزارت صنایع و معادن
1374 آمار کارگاه‌های صنایع معدنی و فلزی منتخب مرکز آمار ایران - وزارت صنایع و معادن
  
 
    
کلیه نشریات و چکیده‌های موجود در این بخش مربوط به سال 1387 به بعد می‌باشد. جهت دریافت نشریات سال‌های قبل به پایگاه اطلاعاتی نشریات مرکز آمار ایران مراجعه فرمایید.